reklam

Adet Düzensizliği (Regl) ve Merak edilenler ?

5 sene önce osm@n tarafından yazıldı ve hakkında hiç yorum yapılmadı.
adet düzensizliği

adet düzensizliği

 

Adet görme nedir?

Adet görme bir kadının çocuk doğurma yeteneği olduğu süre içerisinde aşağı yukarı muntazam aralıklarla dölyolundan kan ifraz etmesidir. Her ay kadının rahmi, zar dokularında bazı değişiklikler yaparak do­ğuma hazırlanır. Eğer dölyatağı çeperine döllü bir yumurta yapış­mazsa, çeper açılır ve dölyatağından adet kanı halinde dışarı çıkar.

Adet ne zaman başlar?

Adet onbir ile onaltı yaşları arasında başlar. Bu; iklim, ırk ve genel sağlık fak­törleri ile değişmektedir. Çok nadir vakalarda adetler onbir yaşın­dan önce veya onaltı yaşından sonra da başlayabilir.

Adet ne zaman kesilir ve biter?

Adet, genellikle kırkbeş ve ellibeş yaşları arasında kesilir ve biter.
Kadında Adet Periyotları arasındaki normal süresi
Adet periyotları arasındaki normal süreleri, yaklaşık her yirmisekiz günde bir gelir. Ancak, bu çok değişik olabilir ve birçok kadında adet süreleri yirmibir, otuz, otuzbeş ve hatta kırk gün de bir olabilir. Dikkat edilecek önemli nokta adet sürelerinde meydana gelecek süre değişikliğidir. Her yirmi­ sekiz gün ara ile adet olan bir genç kızda veya kadında, adet süresi birdenbire yir­mibir veya otuzbeş güne çıkarsa, muhakkak surette doktora danış­malıdır.

Gebelik dışında bir kadının bir adetinin atlamasının genel nedenleri hangileridir?

-Birdenbire ikIim değiştirmesi.
-Akut bir duygusal düzen bozukluğu.
-Akut bir enfeksiyon veya hastalık.
-Hormon dengesizliği veya içsalgı bezlerinin yetersiz çalışmaları.
-Yumurtalıkta bir kist veya tümör.
-Gıda ve vitamin yetersizliği.
-Verem, kanser vb. takatsizlik getiren kronik hastalıklar.
-Yaş dönümünün gelmesi.

Bir adet atlandıktan ne kadar sonra bir kadının gebe olup olmadığı anlaşılabilir? Adet gelmedikten yaklaşık ondört gün sonra bir gebelik testi yapı­labilinir.

Gebe kalınmaktan dolayı bir adet atlanmışsa bunun ilaçlarla veya başka suni metotlarla yerine getirilmesi mümkün müdür? Hayır. Sıcak banyolar. müshiller veya başka ilaçlar gebelik varsa adet kanamasını getirmeyecektir.

Adet geciktiği zaman bunun gelmesini temin etmek maksadıyle ilaç alınması zararlı olabilir mi?

Evet. Hiçbir zaman ve hiçbir şekilde suni olarak adet görmeye ça­lışılmamalı. Bu gibi ilaçların alınması çok tehlikeli olabilir.
Adetler görme Süresi: Yaklaşık dört ile beş gün arası. Yine burada da adet süreleri deği­şik olabilir ve bunlar bir ila sekiz gün gibi farklar gösterebilir. Önemli olan şey normal sürenin değişiklik göstermemesidir.

ADET KANININ RENGİ:

Normal olan adet kanının rengi pembe ile koyu kırmızı arasında değişik olabilir ve bu normal kan pıhtılaşmaz. Pıhtı veya kan par­çaları görüldüğü taktirde veya süre ve ayrıca kan akımında belirli bir artış görüldüğü zamanlar doktora başvurulması gereklidir.
Normal adet kanının rengi vardır. Ancak duyulabilecek belirli bir kokusu var mıdır? kesinlikle hayır.

Bazı kadınların, adetleri varken yüzlerinde, boyunlarında göğüsle­rinde ve karınlarında hafif bir şişkinlik olması normal olarak mı kabul edilir?

Evet. Bu hal çok kez adet kanı fazlasının vücutta alıkonmasından ileri gelmektedir. Birçok doktor bu durumda ‘fazla idrar getiren ilaçların alınmasını tavsiye etmektedirler.

AZ ADET GÖRME:

Az adet görme, gebelik sözkonusu sanılmıyorsa, bir kez vuku bulan yetersiz adet önemli olarak kabul edilmemeli ve hiçbir şey yapılmamalı.
Az adet görme devam eden ve inatçı yetersiz adetler çok kez adet kan mekaniz­masını ayarlayan ve kontrol eden guddelerde bir bozukluktan ileri gelmektedir .(hipofiz salgı bezi, yumurtalıklar veya tiroid gibi) veya rahimde anormal bir durumun gelişmesinden de ileri gelebilir.
kırklarında veya ellilerin başlarında olan kadınlarda az adet görme, yaş dönümünün bir öncüsü ve habercisi olabilmektedir.

Az adet görmenin tedavisi nedir?

Az adet görmenin tedavisi, çocuk doğurabilecek yaşta olan kadınlarda eğer bunlar yumurt­lamalarını muntazam yapmaktaysalar az adet görme bir tedaviyi gerektirmez. Bu demektirki her ay yumurtalıktan bir olgunlaşmış yumurta vermektedir. Eğer yumurtlama gerçekleşmekteyse o za­man tıbbi kontrol gerekecektir. Bu kontrolde bütün içsalgı bezleri­nin çalışması gözönünde bulundurulmalıdır. Belli bir hormonun ifrazatında eksiklik tespit edildiği zaman, bu yetersizliğr düzeltmek gerekecektir.

Az görülen veya hiç görülmeyen adetler gerekli hormon verildiği tak­dirde genellikle düzene girer mi?

Tedavi iyi bir şekilde yönetildiği takdirde hormon tedavileri genel­likle normal adetlerin yeniden başlamasına yol açacaktır.
Az adet görme bir kadının gebe kalmasını engeller mi?
Ancak yumurtlamaya engel olmaktaysa. Eğer yumurtlama durumunda bir değişiklik yoksa az adet görme gebeliğe engel olmaz.
Az adet görme; otuzların sonlarında, kırklarında veya ellilerinde olan kadınlarda yaş dönümüne dair bir işaret olabilir.

ADET GÖREMEMENIN NEDENLERI VE SEBEPLERI:

Adet görememe genellikle guddeler fonksiyonunda bir bozukluktan ileri ge­lir. Daha nadir hallerde örneğin, delikleri olmayan bir himen gibi, mekanik bir tıkanıklık adet görmeyi engeller.

DÜZENSIZ ADET GÖRME (ADET DÜZENSIZLIĞI):

Düzensiz Adet Görme (Adet Düzensizliği), düzensizliğin tipi ile değişik olur. Kadınların çoğunluğun­ da bir iki günlük hafif adet düzensizliği olur (adetin görülmesinde ve adet kanının akıntısının sürekliliğinde) . Adetlerin görülmesin­de belirli değişiklikler, kanamanın süresinde, kanamanın mikta­rında veya adet zamanı dışında gelen kanarnalarda, muhakkak su­rette jinekolog’a müracaatı gerektirmektedir. Adetlerden hemen önce veya hemen sonra hafif kanama ile leke bırakma (stairıing) hallerinde de doktora başvurulması gereklidir.

DÜZENSIZ ADET GÖRMENIN (ADET DÜZENSIZLIĞI) NEDENLERI VE SEBEPLERI:

Kadın üreme organlarında enfeksiyon düzensiz adet görme nedenlerinden birincisidir.
Dölyatağı veya yumurtalıklarda selim (az tehlikeli veya tehlikesiz) bir tümör düzensiz adet görme sebeplerindendir.
Dölyatağı veya yumurtalıklarda habis (kötücül) bir tümör olması adet düzensizliğinin nedenlerindendir.
İçsalgı bezlerinde (hipofiz salgı bezi, tiroid veya yumurtalıklar­da) düzensizlik.
Dış gebelik (Bu rahim dışında genellikle Fallop tüplerinde mey­dana gelen bir gebeliktir) .
Başka jinekolojik olmayan durumlar, örneğin zatürree veya ka­ra sarılık gibi hastalıklar adet görme düzenini bozabilir.

AŞIRI ADET KANAMASI:

Aşırı adet görme yani aşırı adet kanaması, aşırı kan gelmesi normal bir hal sayılmaz ve bu hallerde doktora danışılması gerekmektedir. Fazla kanama enfeksiyondan, gudde (bez) bozuklularından veya dölyatağında ya da yumurtalıklarda bir tümörden ileri gelebilir. Aşırı adet kanaması tedavisi, bu tamamen fazla kanamanın nedenine bağlıdır.

AĞRILI ADET GÖRME (DISMENORE):

Ağrılı adet görmenin iki çeşidi vardır:
Asıl ağrılı adet görme (dismenore); bunda herhangi bir hastalık belirtisi yoktur.
Tali ağrılı adet görme (dismenore); bu, pelvis içerisinde organik bir hastalık ile iliş­ki görülmektedir.

Asıl ağrılı adet görme neden olmaktadır?

Esas nedeni bilinmemektedir. Bununla beraber, bu durumla ilişkili önemli faktörlerden biri kişinin duygusal yapısıdır. Bu durumu olan kadınlarda çok kez ağrıya dayanma kudreti azhğı, adetlere karşı yetersiz psikolojik yöneltme, adetler ile ilgili rahatsız edici duygu­sal bir tecrübe veya gebelik durumuna karşı anormal tepkisi görülmektedir.

Asıl ağrılı adet görme (dismenore) nasıl tedavi edilir?

ilk olarak ele alınması gereken durum hastanın duygusal problem­lerini anlamaktır. Bunun dışında hastanın rahatlamasını temin edebilmesi muhtemel olan anti-ıspazmoz ilaçları, idrar. arttırıcı ilaçlar ve gerekli hormonlar verilebilinir.
Ağrılı adet görmelerde ameliyat yararlı olabilir mi?: Eğer ağrılı adetler hastayı bitkin bırakacak ölçüde şiddetliyse ame­liyata başvurulması düşünülebilinir. Bu ameliyat karından yapılacak ve rahime hizmet eden bir sinir kesilecektir.Bu ameliyat çok kez tavsiye edilmemektedir. Ağrılı adetin giderilmesi için her yola başvurulmuş ve hepsi de başarısız kalmışsa, ancak o zaman ameliyata gidilmesi düşünül­mektedir.

Tali dismenorenin (Ağrılı Adet Görme) genel sebepleri nelerdir?

-Tüp veya yumurtalıkların iltihaplanması.
-Dölyatağı veya servikste polipler.
-Pelvis yapılarında kan tıkanıklığı veya varisli damarlar.

Tali dismenorenin (ağrılı adet görme) tedavisi nasıl yapılır?

Bunun nedenleri pelvis hastalığı ile ilişkili görüldüğünden tedavi, hastalığa sebep olan nedeni ortadan kaldırmakla yapılabilinir. Bu yapılineaya kadar hastaya rahatlayabilmesi için ağrı gideren anti­ ıspazmoz ilaçlar, hormonlar ve idrar artırıcı ilaçlar verilebilinir.

Gebe kalınma ağrılı adet görmeyi tedavi eder mi?

Genellikle hayır. Gebelik hali, gebelik süresi içerisinde ağrılı adet görmeyi ancak yatıştıracaktır.

Ağrılı bir adet halinde bir kadının yatağa yatması ve kendisine ağır hasta süsü vermesi sakıncalı mıdır?

Böyle haller mümkün olduğu kadar önlenmelidir. Ağrılı adetler ha­linde kadın mümkün mertebe normal yaşantısını sürdürmelidir. Onu şımartmak daha da kötüleşmesine yol açacaktır.

Doğum kontrolü haplan alan kadının adetleri normal olarak gelecek mi?

Evet. Ancak adetlerde yumurtlanma gerçekleşmiyecektir.

ADET ÖNCESI GERGINLIK NE DEMEKTIR?

Adet öncesi gerginlik, adet dönemi ortalarında ara sıra görülen, düzen bozucu kuşkula­rın meydana gelmesidir. Adet yaklaştıkça bu kuşkular ifrat haline gelmektedir Adet başlar başlamaz gerginlik kendiliğinden geçer.

Adet öncesi gerginlik neden meydana gelir?

Asıl nedeni bilinmemektedir. Ancak, bu durum adet dönemi içeri­sinde ifraz edilen muhtelif hormonların miktarlanndaki değişik­lik ile ilgili görülmektedir.

Adet öncesi gerginlik sendromu belirtileri:

Ciddi hallerde kişilik değişikliği, alınganlık, duygusal dengesizlik, ağlama halleri vb. görülmektedir. Fiziki belirtiler arasında ise sırt ağrısı, karın krampları, göğüslerde rahatsızlık ve ağrı, baş ağrıları, bacakların şişmesi. bulunmaktadır.

ADET ÖNCESI GERGINLIK TEDAVISI

Adet öncesi gerginlik tedevisi, alınıcak için tedbirler şunlardır:
Adet görmeden önce tuzlu yemeklerden kaçınma .
İdrar artması ve hücre ifrazatının azaltılması için gereken ilaç­ların alınması.
Kadın hormonlarının alınması.
Küçük dozajıarda erkek hormonlan alınması.

ADET GÖRME HAKKINDA BILGILER:

Dölyoluna yerleştirilen tamponlar zararlı mıdır?

Dölyoluna yerleştirilen tamponlar zararlı değildir.

On veya onbir yaşında olan bir kız çocuğa adet görme hakkında aydın­latıcı bilgi verilmeli midir?

Evet. Bir kızı adet görmeye hazırlamak ebeveynin önemli görevle­rinden biridir. Çocuklar adet görme hakkında gereken ön bilgiye sahip olmadan adet görmeleri sakıncalıdır.
Bir adet gününde normal olarak kaç adet vajina tamponu kullanılır?
Bu kişiye göre büyük ölçüde değişir. Önemli olan durum, normal olarak kullanılan tamponların adedinin değişmesidir.

Bir anada ağrılı adet olduğu taktirde kızında da durumun aynı olaca­ğı iddiası doğru mudur?

Ağrılı adetler irsi değildir. Ancak çocuğun şuuraltı, annesini taklit etmeye kalkışır. Bundan dolayı annenin ağrılı durumunu mümkün derecede kız çocuğundan gizlernesi yerinde ve yararlı bir hareket olur.

Adet halinde iken bir kadının duş alması mahsurlu mudur?

Adet Halinde kadının duş almasının mahsuru yoktur.

Adet halinde iken denize girilmesi ve yüzülmesi mahsurlu mudur?

Adet halinde denize girilmesi ve yüzülmesinin mahsuru yoktur.

  İşgörmezlik ödemesi (İstirahat Raporu) parası T.C. Ziraat Bankasına ve PTT ye yatmakta ve ödemeler bazı nedenlerden dolayı gecikmekte,mesela ayın 1 ile 8'i arasında sistemde görülebilen ödemeler diğer günler görünmemektedir.Bu ödemelerin en az 1 ay süre i...
Toprağı nemlendirir Toprağın kurumasını önler Toprağın kireçlenmesini önler Toprağı canlandırır Toprakta ki mikro organizmayı artırır Suyun akıp gitmesini önler Kuru ve verimsiz toprağı canlandır ORMUS TARIM; Bor, çinko, mangan, molibden, bakır, selen...
Kadirli yöresinde yaşanan ağalar ve eşkiyalar kavgasında halkın belleğinde Safiye Mehmet olarak bilinen eşkiyanın Yaşar Kemal tarafından İnce Memed olarak romana dönüştürüldüğü görüşleri yaygındır. Kadirli'de Safiye Mehmet hakkında araştırmalar yayan FOTO GÜNEŞ'in...